Algemene Voorwaarden

Artikel 1. De contractuele relatie tussen On the hook en de opdrachtgever

1. De contractuele relatie tussen On the hook en de opdrachtgever komt altijd schriftelijk tot stand.

2. De Algemene Voorwaarden van On the hook (de Algemene Voorwaarden) zijn op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten vanuit On the hook van toepassing.

3. On the hook wijst de toepasselijk van opdrachtgevers algemene voorwaarden op aanbiedingen/offertes van, of contractuele afspraken met On the hook uitdrukkelijk van de hand.

4. Afspraken tussen On the hook en de opdrachtgever kunnen ook langs digitale weg aan elkaar worden bevestigd.

5. Bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden geldt voor het vaststellen van de afspraken de volgende rangorde: (1) de schriftelijke overeenkomst tussen On the hook en de opdrachtgever , (2) de onderliggende offerte van On the hook en (3) de Algemene Voorwaarden en (4) de voorafgaande correspondentie tussen partijen.

Artikel 2. De aard en omvang van de werkzaamheden

1. Met betrekking tot de dienstverlening heeft On the hook een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever, inhoudende dat de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen zullen worden ingevuld. Eventuele mededelingen van On the hook over de mogelijke resultaten van de werkzaamheden zijn louter indicatief van aard. Van een resultaatsverplichting en/of enige garantie op een bepaalde uitkomst is met andere woorden geen sprake, tenzij dat vooraf uitdrukkelijk met de opdrachtgever is overeengekomen.

2. On the hook is gerechtigd werkzaamheden binnen de scope van de opdracht te laten verrichten door derden. De daarmee samenhangende kosten kunnen alleen na voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden doorbelast.

3. Afgesproken werkzaamheden buiten de scope van de opdracht (meerwerk) worden door opdrachtgever vergoed op basis van nacalculatie. On the hook is niet verplicht tot meerwerk.

Artikel 3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. Alle door On the hook opgegeven prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (btw) en exclusief andere heffingen/belastingen/toeslagen die van overheidswege worden opgelegd.

2. Alle voor On the hook uit de overeenkomst met de opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door On the hook.

Artikel 4. Aansprakelijkheid en schade

1. Opdrachtgever kan On the hook in een voorkomend geval aanspreken tot nakoming van de afgesproken werkzaamheden en niet tot enige vorm van schadevergoeding. De schriftelijke ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten en een redelijke termijn van minimaal twee weken om deze te herstellen.

2. Indien de uitsluiting van aansprakelijkheid van On the hook voor (vervangende of aanvullende) schadevergoeding in rechte wordt gepasseerd, geldt dat de aansprakelijkheid van On the hook voor de geleden directe schade onder alle omstandigheden beperkt is tot 50% van het bedrag dat de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan On the hook verschuldigd is met een maximum van € 10.000. Indirecte schade als gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie komt nier voor vergoeding door On the hook in aanmerking.

3. De opdrachtgever vrijwaart On the hook voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan On the hook toerekenbaar is.

Artikel 5. Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie uitdrukkelijk is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6. Rechten van intellectueel eigendom

1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door On the hook in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever verleende diensten en/of geleverde producten, rusten bij On the hook. Alle andere intellectuele eigendomsrechten, voor zover deze ter vrije beschikking van partijen staan, worden voor zover de overdracht eenvoudig door On the hook kan worden bewerkstelligd op eerste schriftelijk verzoek en tegen vergoeding van kosten aan Opdrachtgever overgedragen, doch uitsluitend indien en zodra opdrachtgever jegens On the hook volledig aan zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

2. Alle door On the hook verstrekte informatie en documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van On the hook openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij dat schriftelijk door On the hook is toegestaan.

3. On the hook heeft het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis en informatie (geanonimiseerd) voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 7. Contractsduur, opzegging en ontbinding

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de overeenkomst.

2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie (3)maanden.

4. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging of liquidatie van Opdrachtgever, kan On the hook zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel de verdere uitvoering opschorten. In dat geval zijn alle vaste kosten van de resterende duur van de overeenkomst ineens, onverkort en direct verschuldigd.

Artikel 8. Algemene bepalingen

1. Op iedere rechtsrelatie met On the hook is louter Nederlands recht van toepassing.

2. Indien enige bepaling uit de overeenkomst met de opdrachtgever of uit de Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de integrale regeling van de Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de oorspronkelijke bedoeling gestalte wordt gegeven.